Právo duševného vlastníctva

Považujeme za dôležité chrániť výsledky tvorivej činnosti. S rozvojom nových technológii rastie aj význam ochrany predmetov duševného vlastníctva. V rámci tejto oblasti poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • prihlasovanie národných, európskych a medzinárodných ochranných známok
  • príprava licenčných a sub-licenčných zmlúv, licenčných podmienok
  • zmluvy o vytvorení diela na objednávku a iné zmluvy podľa Autorského zákona
  • ochrana a vymáhanie autorských práv k dielam